Avansis.Financiar-Contabil
Software de contabilitate bugetară

Sistem informatic integrat de gestiune financiar-contabilă

Avansis.Financiar-Contabil este un soft de tip ERP care permite gestionarea automată a datelor despre bugete, deschideri de credit, ALOP, contabilitate, mijloace fixe, gestiune, achiziții și plăți.

Din cauza sistemelor informatice învechite și neadaptate la nevoile reale, funcționarii publici sunt deseori nevoiți să recurgă la operațiuni manuale care generează ineficiență în întreaga instituție. Datele de slabă calitate, greu de accesat și analizat, îngreunează buna gestionare. Integrisoft a colaborat cu specialiștii din administrația publică pentru a dezvolta un software de contabilitate bugetară care să acopere de la A la Z nevoile instituțiilor. Avansis.Financiar-Contabil este construit în jurul principiului că un document e introdus o singură dată în sistem. Datele din documentele primare se operează o singură dată și se regăsesc și în evidența contabilă și în cea fiscală. Dintr-o înregistrare se pot extrage informații specifice fiecărui departament. Orice utilizator autorizat poate vizualiza rapoarte despre bugete, ALOP, furnizori, stocuri sau plăți. Softul de contabilitate bugetară dezvoltat de Integrisoft este implementat în peste 280 de instituții din administrația publică locală și centrală, fiind potrivit oricărui tip de instituție: ministere, primării, consilii județene, direcții sanitar-veterinare, direcții de administrare a patrimoniului public și privat etc.

Versiunea multi-instituție

Prin arhitectura sa, softul de contabilitate bugetară permite ținerea evidenței financiar-contabile pe mai multe instituții: o instituție centrală și mai multe instituții subordonate (ordonator principal, secundar, terțiar), în sensul că fiecare din instituțiile subordonate își va opera propria evidență contabilă, rezultând situații financiare consolidate la nivel de UAT.

Avansis.Financiar-Contabil conectează centrele financiare/bugetare din cadrul unei instituții, rezultând un sistem informatic unic care facilitează obținerea de informații și rapoarte în timp real, respectiv sinteza automată a situațiilor de la instituțiile subordonate. Softul poate emite peste 350 de rapoarte. La nivel de ordonator principal, se pot emite consolidat următoarele rapoarte: balanță contabilă, execuție cheltuieli, execuție venituri, bugete.

Avantaje și beneficii soft contabilitate bugetară

Evitați amenzile, erorile contabile, problemele cu auditul intern sau al Curții de Conturi! Directorii economici și contabilii din peste 280 de instituții folosesc Avansis.Financiar-Contabil.

Productivitate și performanță

Cele mai frecvente operațiuni financiar-contabile sunt la un click distanță. Beneficiați de productivitate și precizie crescute datorită automatizărilor. Machetele predefinite pentru introducerea rapidă a datelor în contabilitate și multiplele funcționalități de validare ale acestor date simplifică munca, eliminând totodată sarcinile redundante.

Reducerea efortului de raportare

Softul de contabilitate bugetară oferă peste 350 de rapoarte predefinite. Implementarea addon-ului FOREXEBUG vă permite generare automată a raportărilor. Eliminați riscul de penalizarea pentru nepredarea raportărilor conform calendarului stabilit. Acces la informații în timp real.

Flexibilitate în operare

Oferă contabililor libertate în aplicarea principiilor de lucru, în timp ce operarea documentelor primare poate fi făcută și de către utilizatori mai puțin specializați din punct de vedere contabil. Interfața intuitivă și ușor de folosit ajută utilizatorii să învețe rapid să folosească aplicația.

Trasabilitatea documentelor

Datele din documentele primare se operează o singură dată și se regăsesc și în evidența contabilă și în cea fiscală. Urmărirea unui document și a datelor generate pe baza lui (notă contabilă, NIR, plăti, încasări) este ușoară. Mai mult de atât, modulul permite vizualizarea mai multor ani fiscali fără a părăsi aplicația.

Sub-module standard Avansis.Financiar-Contabil

Sub-modulul Bugete oferă suport pentru pregătirea, stabilirea şi execuţia bugetară. Bugetele generale de venituri şi cheltuieli sunt defalcate pe surse de finanțare bugetare, secțiuni de funcționare și dezvoltare, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate. Modulul permite gestionarea datelor despre bugete prin introducerea propunerilor, validarea acestora, operarea rectificărilor și a deschiderilor de credit. Datele incluse sunt preluate automat atât în execuția bugetară, care reprezintă esența raportărilor lunare/trimestriale către DGRFP sau AJFP, cât și în balanța contabilă a conturilor extrabilanțiere. Sub-modulul generează automat fișierul .xml pentru FOREXEBUG (F1103 – buget individual). Buget agregat la nivel de ordonator principal – F1104 (Standard pentru AFC Multi-instituție).

Funcționalitate premium: previziuni bugetare și export automat în format lot.dbf

Întocmește propunerile de angajare, angajamentele bugetare, angajamentele legale și ordonanțările de plată. Are rolul de a structura disciplina bugetară, împărțind veniturile și cheltuielile pe capitole și articole bugetare. Sub-modulul ALOP urmărește efectuarea de operațiuni și emiterea de documente conform OMFP 1792/2002 actualizat.
Datele din acest modul sunt preluate automat în execuția bugetară, care reprezintă esența raportărilor trimestriale către DGRFP sau AJFP. Prevederile bugetare și cheltuielile angajate și plătite sunt sumarizate într-un dashboard cu indicatori financiari.
Operațiunile se fac la nivel de buget și subdiviziuni ale acestuia (capitol, articol), aplicația furnizând restricții și avertismente la depășirea disponibilului prevăzut. Toate acestea sunt înregistrate în conturi speciale extrabugetare. Tipărirea anexei ‘Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament’ cu generarea NC este posibilă.

Funcționalitate premium: acordare viză CFP

 • Acordare Viză CFP (aprobat, refuzat, nevizat)
 • Registru CFP cu viză emis pe fiecare controlor

În acest sub-modul se gestionează și raportează încasările/plățile efectuate, astfel încât să fie evidențiat întreg fluxul monetar al instituției. Permite înregistrarea încasărilor și plăților de tip casă sau bancă. Emite și listează ordinele de plată agreate de trezoreriile operative. Permite operarea documentelor în diverse valute.
Pot fi emise diverse rapoarte utile în desfășurarea activității compartimentului financiar-contabil: registru de casă, extras de cont, borderou plăți/încasări, listă plăți/încasări.

 • CEC multiplu
 • Generare formular OPME
 • Import CAB

Sub-modulul Stocuri și bunuri de inventar asigură suportul pentru managementul materialelor, obiectelor de inventar şi al altor valori, pe baza înregistrării mişcărilor (intrări/ieşiri), cantitativ şi valoric, cu actualizarea în timp real a stocurilor.
Permite emiterea de documente și de rapoarte utile, în conformitate cu reglementările legislative: NIR, bon de consum/transfer, bon de casare, balanță stoc, fișă magazie, fișă de evidență a obiectelor de inventar, registru stocuri, listă de inventar.

 • Listă inventariere: grupare GALI (grupare angajaţi – listă inventariere)
 • Evidențiere obiecte de inventar pe locuri de folosință
 • Rapoarte specifice: fișa mișcări pe lot, listă documente introduse, fișă stocuri pe furnizor, fișă consum pe angajat.

Funcționalitate premium: compunere/descompunere stocuri
Sub-modul premium:
Ventascan, soluție mobilă de inventariere a activelor fixe și a obiectelor de inventar

Active fixe – mijloace fixe și active necorporale asigură realizarea operațiunilor economice de introducere a activelor fixe. Aplicația facilitează generarea automată în contabilitate a notelor contabile aferente înregistrării amortizării lunare.
Pot fi emise rapoarte de evidență analitică: fișă mijloc fix, desfășurător rată amortizare, balanță active fixe, listă inventar, balanță amortizare etc. Aceste rapoarte se pot emite în funcție de numeroase criterii de filtrare: denumire, nr. de inventar, domeniul aparținător, clasificare contabilă, clasificare active fixe, capitol bugetar și altele. Printre actualizările recente se numără:

 • Adăugare comisie recepție în PV de punere în funcţiune și în PV de recepție
 • Fișă AF unificare | spargere

Functionalitate premium: reevaluare

Achizițiile se pot gestiona pe baza operării documentelor recepționate la nivel de produs, cu posibilitatea identificării codurilor CPV. Permite introducerea documentelor în diverse valute. Modulul este integrat cu ALOP, astfel încât o factură este legată de un contract și nu se poate face ordonanțarea unei facturi dacă nu există viză CFP.

 • Tipărire în bloc anexa 1 + anexa 2 + anexa 3 (cele prevazute în legea 1792/2002)
 • Introducere facturi furnizor cu generare automată de note contabile aferente
 • Căutare documente după orice criteriu
 • Emitere rapoarte specifice: fișă furnizor, listă facturi (plătite, neplătite) etc.

Funcționalitate premium: analiză achiziții

Permite introducerea diverselor documente de ieșire și înregistrarea în sistem a notelor contabile aferente acestora, precum factură client, aviz client. Sub-modulul poate emite diverse rapoarte utile pentru urmărirea facturilor emise și evidența clienților: fișă client, liste facturi, listă vânzări etc.

Contabilitea este monitorizată pe activitatea de bază și pe proiecte. În acest modul, orice înregistrare nouă efectuată în alte module se va regăsi sub formă de notă contabilă. Înregistrarea manuală de note contabile este posibilă. Pot fi emise situațiile financiare obligatorii către Ministerul Finanțelor (bilanț lunar, dare de seamă trimestrială) la nivel de  unitate sau centralizat, pentru toate instituțiile aflate în subordinea acesteia (Avansis.Financiar-Contabil mulți-instituție).
Sub-modulul exportă situațiile financiare în lotul de la Finanțe și tipărește anexele pentru fiecare formular în parte. Oferă posibilitatea închiderii automate a conturilor de venituri și de cheltuială. Permite emiterea Declarației 394 și a decontului de TVA D300.
Aplicația generează automat fișierul .xml aferent fiecărui tip de rapoartare FOREXEBUG: lunară, trimestrială și anuală (F1101, F1102,F1115).
Rapoarte: balanță analitică/sintetică, fișă cont, registru jurnal, carte mare, jurnale achiziții/vânzări, fișă articol bugetar cheltuială/venituri, execuție detaliată furnizori etc. Printre actualizările recente se numără:

 • Fișă cont multi-valută
 • Fișă cont, balanță, registru jurnal – optiune emitere pe proiecte
 • Anexa 31B
 • Proiect buget (export lot)

Funcționalitate premium: verificarea automată a execuției bugetare cu balanța FOREXEBUG.

Add-on-ul asigură verificarea automată a execuției bugetare cu balanța FOREXEBUG.  Ordonatorilor de credite le asigură un management bugetar eficient, oferind informații în timp real despre bugetul de venituri și cheltuieli. Printre alte beneficii se numară un mai bun control al angajamentelor proprii, reconcilierea datelor din situațiile financiare, prelucrarea automată a rectificărilor bugetare. Instituțiile publice nu vor mai fi nevoite să transmită anexele conturilor de execuție ale bugetelor de venituri și cheltuieli, acestea fiind generate automat de sistem.

Funcționalități premium:

 • Verificarea automată a execuției bugetare COFOG3 cu balanța FOREXEBUG
 • Arhivare rapoarte FOREXEBUG

Permite obținerea centralizării DDS și exportul automat în format lot.dbf

Funcționalitate premium: execuție bugetară centralizată la nivel de ordonator principal.

În acest sub-modul se ține evidența drepturilor, reținerilor și contribuțiilor salariale. Se pot înregistra situații recapitulative defalcate pe capitol bugetar, articol bugetar și tip de personal (contractual, funcționari publici, demnitari). Aplicația permite efectuarea de plăți numerar/virament salarii, generarea de note contabile, precum și monitorizarea cheltuielilor de personal.

Pentru evidența drepturilor, reținerilor și contribuțiilor salariale sunt create mai multe noțiuni de salarizare, pe mai multe articole bugetare. Noțiunile standard sunt create la nivel centralizat, dar fiecare instituție își  poate defini propriile noțiuni salariale. Unei noțiuni de salarii îi putem defini o regulă contabilă pe flux document recapitulație sau pe plata recapitulației. Import recapitulații din SALNET.

Funcționalitate premium: monitorizare cheltuieli salariale

Permite definirea diverselor monografii contabile necesare generării automate de note contabile aferente documentelor introduse în orice sub-modul. De asemenea, pot fi configurate diverse nomenclatoare de utilizat în aplicație: plan de conturi, clasificare bugetară, clasificare bunuri/servicii, bănci/case, gestiuni, angajați, firme, flux acte, departamente, comisii recepție, unități de măsură, nomenclator CPV, proiecte, surse de finantare, semnaturi etc.
Oferă posibilitatea importului automat de produse, obiecte de inventar și active fixe.

Fiecare utilizator își poate schimba parola. În istoric pot fi accesate aceste informații. Administrarea utilizatorilor, a grupurilor de utilizatori și a drepturilor de acces pentru fiecare categorie se face de către un super-admin. Drepturile se pot acorda la nivel de meniu, ecran, câmpuri și operațiuni.

Sub-module premium Avansis.Financiar-Contabil

Planul anual de achiziții publice poate fi înregistrat pe clasificație funcțională, economică și cod CPV. Sub-modulul păstrează evidența istoricului planului de achiziții și generează automat versiunile PAAP. Pot fi introduse referate de necesitate, contracte anuale, acorduri cadru, acte adiționale, comenzi etc. Motorul de căutare este unul complex care permite interogări după multiple criterii. Rapoarte: situație privind achizițiile publice, fișă contract.

Asigură gestionarea investițiilor prin urmărirea derulării proiectelor și planificarea optimă a utilizării resurselor.
Lista obiectelor de investiții este organizată pe programe cu posibilități de căutare și filtrare. Pentru obiecte sunt stocate informații precum: tipul de investiție, indicator aprobați, dată începerii și finalizării (estimată/realizată), realizări cheltuieli, sume defalcate pe trimestre, estimări.

Permite configurarea tehnică a autovehiculelor aflate în parcul auto al instituției și înregistrarea foilor de parcurs. Sub-modulul calculează automat consumul de carburant pe baza kilometrilor parcurși, conform normelor de consum atribuite fiecărui autovehicul. Se pot configura categorii de drum și coeficienți suplimentari de consum (consum cu aer condiționat pornit, coeficient de drum greu/iarnă etc).
Sub-modulul Parc auto poate emite fișa de consum pe fiecare autovehicul sau pe întregul parc auto. Permite tipărirea FAZ (fișa activității zilnice).

Acest sub-modul oferă suport pentru gestionarea deschiderilor de credite bugetare şi conexarea acestora cu situaţiile privind execuţia bugetară.
Permite înregistrarea deschiderilor de credite pe capitol și titlu, precum și generarea automată a deschiderilor de credite cu valoarea trimestrială a prevederilor bugetare pe capitol și titlu.

 • Listează dispozițiile bugetare de repartizare și retragere
 • Tipărește centralizarea dispozițiilor
 • Emite cererile de deschidere de credit și notele justificative
 • Păstrează istoricul deschiderilor de credite bugetare în conformitate cu bugetete aprobate

VentaScan este o soluție de inventariere a activelor fixe și a obiectelor de inventar. Generează automat inventarul scriptic din Avansis.Financiar-Contabil și permite inventarierea faptică cu ajutorul dispozitivelor cu sistem de operare Android. Cu Ventascan reduceți costurile alocate procesului de inventariere cu peste 50%!

 • Localizarea oricărui activ fix sau obiect de inventar.
 • Posibilitatea de a adăuga fotografii (max. 5) la elementele inventariate
 • Generarea etichetelor pentru active fixe și obiecte de inventar cu datele aferente de identificare.
 • Scanarea codurilor de bare și realizarea inventarului faptic al activelor fixe și al obiectelor de inventar pe responsabili și locații (locuri de folosință), conform situației din teren.
 • Managementul prin coduri de bare provizorii pentru obiectele neidentificate (active fixe sau obiecte de inventar găsite în teren).
 • Actualizarea automată a inventarului scriptic vs. inventarul faptic și tipărirea listelor de inventar.
 • Se pot inventaria elementele în mod offline pentru cazurile în care nu există acoperire în rețea.
Contabilitate bugetară de la A la Z cu Avansis.Financiar-Contabil!

Suntem o organizație care și-a dorit înlocuirea ecosistemului existent cu un sistem ERP mai potrivit structurii noastre, un sistem care să faciliteze schimbul rapid de informații și care să genereze automat raportările privind declarațiile fiscale și cele solicitate de sistemul național FOREXEBUG. Majoritatea sistemelor pe care le-am analizat erau limitate în capabilități sau insuficient de flexibile pentru a acoperi nevoile instituției. Operațiunile noastre au nevoie de suport software capabil să se adapteze rapid schimbărilor frecvente precum și nevoii noastre de mobilitate. După ce am evaluat mai multe astfel de sisteme, am ales Avansis.Financiar-Contabil.” Luminița Dumitra – Contabil Șef OCPI Argeș