Avansis.Hartă GIS
Soluții GIS pentru Administrația Publică

Tehnologii moderne de cartografiere, analiză și vizualizare date geospațiale în timp real

Avansis.Hartă GIS oferă suport pentru consultarea facilă, direct la nivelul hărţii electronice, a datelor cartografice prin mecanisme de suprapunere spaţială şi instrumente de măsurare a distanţelor și suprafeţelor. Datele sunt organizate în straturi, iar mecanismele de suprapunere spaţială sunt asigurate prin intermediul controalelor de ascunderea/afișare prezente la nivelul fiecărui strat.

Modulul Avansis.Hartă GIS permite managementului (Primar, Viceprimar, Administrator public) și funcţionarilor din primărie (Taxe, Urbanism, Patrimoniu etc.) consultarea facilă pe o hartă inteligentă a locaţiei pentru imobile, respectiv a suprafeţei aşa cum rezultă din cadastru acolo unde imobilul este cadastrat/există date legate de limita sa în baza de date GIS a proiectului.

Avansis.Hartă GIS face parte din categoria de produse software Web-GIS. Modulul permite vizualizarea într-o hartă inteligentă, accesibilă într-un browser web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome), a diverse date geospațiale/geografice legate de organizarea teritorială, precum: limite administrative, drumuri/străzi, terenuri, clădiri, poziționarea numerelor administrative, rețele de utilități, ape (canale de irigații, râuri, lacuri), parcuri și arbori, indicatoare rutiere etc. Aceste date pot proveni din diferite surse: Cadastru, Urbanism și Amenajarea Teritoriului sau Patrimoniu.
Soluția GIS pentru vizualizarea și interogarea elementelor cartografice digitale permite localizarea locurilor de veci pe harta inteligentă, permite vizualizarea unor informații cerute de Registrul Agricol despre terenuri și imobile, inclusiv corelări între subsisteme (unități nedeclarate în registru în comparație cu taxele sau invers).

Practic, orice element care are localizare geografică/există în teren și pentru care se pot obține coordonate poate fi reprezentat într-o astfel de hartă realizată prin software-ul GIS, cu condiția să existe datele legate de localizare (coordonate), date care pot proveni din măsurători topografice (GPS, stație totală), măsurători LIDAR sau din vectorizări.

Datorită softului GIS, pe lângă reprezentarea grafică în hartă, obiectele pot avea în spate informații precum date tehnico-constructive/juridice/contabile și documente asociate. Astfel, când dați clic pe un teren de exemplu, reprezentat pe hartă sub forma unui poligon, se pot vedea date precum: numele proprietarului, suprafața, numărul cadastral, numărul de carte funciară, un link către fotografii sau documente scanate în format PDF, JPEG, TIFF,  contractul de vânzare-cumpărare, extrasul de carte funciară eliberat de OCPI, titlul de proprietate.

Avansis.Hartă GIS se poate integra cu modulele:

 • consultarea facilă, direct la nivelul hărții electronice, a reglementărilor de urbanism în vigoare prin mecanisme de suprapunere spațială a straturilor hărții
 • analiza vizuală a locației amplasamentelor supuse avizării din punct de vedere al încadrării în UTR și a relației spațiale cu diverse obiective adiacente amplasamentului precum rețelele de utilități zonele de protecție sau alte obiective care pot impune restricții/condiționări
 • măsurarea de distanțe și suprafețe direct în hartă
 • căutări ale adreselor după stradă și număr
 • vizualizarea locației obiectivelor de Patrimoniu în hartă (cele care au localizare și pentru care există date GIS care să fie importate)
 • căutarea obiectivelor după atribute precum nr. de inventar, cod de bare
 • vizualizarea altor informații specifice obiectivului (dată intrare în inventar, valoare etc.)
 • vizualizarea locației componentelor imobiliare din componența gospodăriilor la nivel de pin/punct în hartă.
 • vizualizarea în hartă a adreselor persoanelor existente în baza de date
 • vizualizarea în hartă a adreselor contractelor existente în baza de date
 • vizualizarea în hartă a locurilor de parcare dintr-un contract existent în baza de date (se accesează meniul Patrimoniu – Parcări – Contracte Parcări)
 • vizualizarea în hartă a adreselor imobilelor existente în baza de date (se accesează meniul Patrimoniu – sub meniul Imobiliare).
 • vizualizarea locației parcărilor în hartă,
 • căutarea locurilor de parcare după atribute precum, nr. lot, etc.,
 • vizualizarea altor informații specifice.
 • gestionarea locurilor de veci și vizualizarea acestora în harta interactivă.

Utilizarea Avansis.Hartă GIS în sistemele cadastrale

Planuri parcelare

 • vizualizarea situației existente în planul parcelar, atât alfanumeric (tabelar), cât și grafic, în hartă, în cadrul aceleași interfețe
 • afișarea datelor minime pentru fiecare imobil (proprietar, suprafață, nr. parcelă, nr. tarla), plus acces rapid (link) către titlul de proprietate scanat (acolo unde există)
 • căutări și filtrări ale datelor după atribute precum numele proprietarului, numărul titlului de proprietate, numărul parcelei, numărul tarlalei, suprafață
 • generarea și exportul de rapoarte cu situația existentă

În situația în care planurile parcelare se regăsesc pe suport de hârtie, trebuie realizată o evaluare preliminară a acestor planuri, pentru a se verifica calitatea lor și dacă se pot extrage date viabile prin scanare, georeferențiere și vectorizare. De asemenea, efortul de implementare va fi diferit în aceste situatii.

Cadastru general

 • vizualizarea situației cadastrale, atât alfanumeric (tabelar), cât și grafic, în hartă, în cadrul aceleași interfețe
 • afișarea datelor minime pentru fiecare imobil (proprietar, suprafață, nr. parcelă, nr. tarla), plus acces rapid (link) către fișa de date a imobilului și situația din registrul cadastral al imobilului
 • căutări și filtrări ale datelor după atribute precum numele proprietarului, numărul titlului de proprietate, numărul parcelei, numărul tarlalei, suprafață
 • generarea și exportul de rapoarte cu situația existentă

* În conformitate cu legile în vigoare

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Legea 7 a cadastrului și a publicității imobiliare
Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
HG nr. 521/1997  pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane
Legea 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Aveți nevoie de informații suplimentare?