Avansis.Taxe, soluție software completă
pentru gestionarea taxelor și impozitelor locale

Cea mai utilizata soluție software pentru managementul veniturilor

Avansis.Taxe poate administra toate tipurile de venituri, nu doar taxele și impozitele locale. Este cea mai utilizată soluție software pentru managementul veniturilor de peste 17 ani.

Avansis.Taxe este rezultatul activităților de cercetare și dezvoltare inițiate de Integrisoft în 2005 ca răspuns la nevoia administrației publice de a folosi un software de taxe și impozite performant, cu o gamă extinsă de funcționalități. Modulul le permite contribuabililor să facă plăți online către direcțiile de taxe și impozite, iar instituțiilor le asigură acoperirea activităților de constatare, impunere, încasare, executare silită și control. Soluția de taxe este matură, însumând o experiență de lucru de peste 17 ani în cele mai solicitante condiții. Softul Avansis.Taxe este implementat în cinci primării de sector din București, în 34% din municipiile reședință de județ și în 40% din orașe, gestionând obligații de peste 8 mld. RON/an.

Avansis.Taxe se diferențiază de sisteme similare prin mecanismul de gestiune al informației cu ajutorul
rolului nominal unic
: o persoană este înregistrată în sistem cu toate proprietățile sale. Se identifică toate bunurile impozabile și sumele datorate către bugetul local, rezultând o bază de date unică de persoane, esențială pentru interconectarea cu alte sisteme. Rolul nominal unic este fișa unică a contribuabilului care conține elementele de identificare, precum și creanțele bugetare ale acestuia la nivelul unității administrativ teritoriale.

Avantaje și beneficii Avansis.Taxe

Avantaje financiare

Creșterea colectării veniturilor la buget. Permite instituțiilor să elaboreze planuri inteligente de dezvoltare, urmărind reducerea cheltuielilor administrative şi maximizarea infrastructurii existente.

Alinierea la legislație

Respectarea obligațiilor impuse de cadrul legislativ. Acces rapid la documentele de care aveți nevoie în cadrul controalelor interne sau ale Curții de Conturi. Asigurăm actualizări conform schimbărilor legislative.

Automatizări

Reducerea considerabilă a efortului manual în procesul de calcul și raportare prin automatizarea sarcinilor. Peste 400 de rapoarte analitice și sintetice pentru decizii în timp real.

Flexibilitate

Flexibilitate soluției în a adopta și alte tipuri de taxe decât cele standard. Se pot defini propriile taxe, cu formulele de calcul și câmpurile aferente. Control asupra operațiilor și utilizatorilor.

Export PatrimVen

Informațiile structurate și înregistrate corect despre contribuabili și materiile impozabile facilitează exportul de date către PatrimVen ANAF, de exemplu. Integrarea cu alte subsisteme.

Avantaje și beneficii Avansis.Taxe

Avantaje financiare

Creșterea colectării veniturilor la buget. Permite instituțiilor să elaboreze planuri inteligente de dezvoltare, urmărind reducerea cheltuielilor administrative şi maximizarea infrastructurii existente.

Alinierea la legislație

Respectarea obligațiilor impuse de cadrul legislativ. Acces rapid la documentele de care aveți nevoie în cadrul controalelor interne sau ale Curții de Conturi. Asigurăm actualizări conform schimbărilor legislative.

Automatizări

Reducerea considerabilă a efortului manual în procesul de calcul și raportare prin automatizarea sarcinilor. Peste 400 de rapoarte analitice și sintetice pentru decizii în timp real.

Flexibilitate

Flexibilitate soluției în a adopta și alte tipuri de taxe decât cele standard. Se pot defini propriile taxe, cu formulele de calcul și câmpurile aferente. Control asupra operațiilor și utilizatorilor.

Export PatrimVen

Informațiile structurate și înregistrate corect despre contribuabili și materiile impozabile facilitează exportul de date către PatrimVen ANAF, de exemplu. Integrarea cu alte subsisteme.

Funcționalități Avansis.Taxe

Soluția software destinată taxelor și impozitelor locale gestionează informații despre contribuabili și materia impozabilă pentru următoarele activități: înregistrarea, încetarea sau sistarea posesiei, calculul de taxe și impozite, instituirea de sume debitoare, scăderile de obligațiuni fiscale, înregistrarea încasării debitelor, emiterea atestatelor fiscale, instituirea de sechestre asupra proprietăților, operarea compensărilor şi a restituirilor de sume, introducerea înlesnirilor la plată, raportare privind datele din sistem etc. Administrarea utilizatorilor, a grupurilor și a drepturilor de acces în aplicație se face dintr-o interfață intuitivă. În secțiunile următoare sunt detaliate funcționalitățile modulelor componente:

 • se pot efectua operațiuni de identificare, înregistrare, modificare și ștergere, schimbare de domiciliu/sediu sau de unificare a rolurilor aparținând unui contribuabil. Gestionarea materiei impozabile permite regăsirea integrală a proprietăților oricărui contribuabil şi afişarea tuturor datelor ce determină calculul impozitului conform legislației în vigoare.
 • pot fi gestionate următoarele categorii: clădiri, terenuri, mijloace transport, debite extra-bugetare (amenzi), mijloace de reclamă și publicitate, taxa hotelieră, taxa pe spectacole, chirii și concesiuni.
 • oferă spre vizualizare istoricul complet pe o perioadă nelimitată pentru: datele de identificare ale contribuabililor, informaţiile fiscale, debitele rolului etc.
 • posibilitatea de a transfera proprietăți între contribuabili, fără a necesita reintroducerea datelor bunului impozabil.
 • evidența contractelor comerciale (chirii, concesiuni, redevențe etc.), în lei și valută, cu posibilitatea definirii unor termene de plată, majorări, dobânzi.
 • calculator de dobânzi și penalități pentru o anumită sumă și perioadă. Poate fi consultat oricând de utilizator.
 • permite emiterea de rapoarte analitice și sintetice pentru: patrimoniu mijloace de transport, matricolă auto, patrimoniu clădiri, matricolă clădiri, patrimoniu terenuri, matricolă terenuri, listă amenzi, înscrisuri pentru amenzi, matricolă, sumar materie impozabilă, evoluţia rolului, listă de roluri, debite și plăți efectuate la un rol, notă de plată, situația fiscală, listă clădiri, terenuri, auto, amenzi la rol, liste pentru toate tipurile de bunuri impozabile gestionate de program și multe altele.

Modulul opțional de evidență contabilă a veniturilor face legătura între taxe, impozite și contabilitate, rezolvând automat și integral problema contabilității veniturilor. Modulul este integrat nativ cu Avansis.Taxe și este compatibil cu majoritatea aplicațiilor financiar-contabile de pe piață.

 • posibilitatea generării automate și a înregistrării foilor de vărsământ pentru operarea completă a informațiilor privind gestionarea numerarului
 • restituirea sumelor din încasările fără debit, inclusiv din anii anteriori, cu marcarea operațiunii
 • restricționarea efectuării de viramente ulterioare, dacă s-a virat deja suma dintr-un document de încasare
 • generarea automată a informațiilor contabile rezultate din operațiunile fiscale
 • calcularea automată a diferențelor de curs valutar (opțional)
 • balanță fiscală – care reunește toate operațiunile de debitare, încasare, virament – cu rol sau fără rol, cu debit sau fără debit

Spre pagina Avansis.Contabilitate-Venituri

 • casieria permite încasarea impozitelor și taxelor instituite în cadrul întregii instituţii. Sunt eliberate chitanţe pentru încasarea tuturor taxelor și impozitelor, cu calculul majorărilor şi penalităților diferențiat pe tipuri de impozite și taxe.
 • operațiuni: notă de plată (listă informativă a debitelor pentru un contribuabil), emiterea de chitanțe fiscale cu sau fără debit PF sau PJ; situația fiscală la orice dată; introducerea/importul de documente de plată externe; plată pe un anumit bun impozabil, cu rămășițele, majorările, penalitățile aferente; plată până la data dorită (plata la zi) cu majorările, penalitățile calculate la zi; plata unei anumite sume cu specificarea surselor cu majorările, penalitățile calculate la zi; plată anticipată pe surse și tipuri de creanțe; căutare documente de plată.
 • emiterea de rapoarte privind: chitanțele pentru încasarea impozitelor și taxelor la rol fiscal/ fără rol nominal; situația fiscală, plățile încasate la rol; listele de încasări zilnice pe sedii, grupe de utilizatori, tipuri de documente de plată, coduri de debit, conturi, perioadă – analitic și sintetic; listele plăților cu sau fără debit – analitic și sintetic.
 • emitere înștiințări, titluri executorii, somații, popriri pentru PF/PJ
 • emiterea automată de titluri executorii și somații, pentru unul sau mai mulți contribuabili, după criterii precum adresă, tip persoană, stadiu și vechime executare
 • somarea automată doar a sumelor care nu au fost deja supuse executării
 • posibilitatea emiterii unei popriri pentru mai multe somații și a tipăririi popririi pentru mai multe instituții
 • marcarea automată a înscrisurilor de executare silită ca inactive în urmă încasării sau a altor operațiuni care fac ca acel înscris să devină inactiv
 • instituire/ridicare stare faliment, lichidare, reorganizare judiciară, sechestru, ipoteci
 • evidența înștiințărilor de plată, a titlurilor executorii, a somațiilor și a popririlor cu posibilitatea operării în rol a confirmărilor de primire a acestora.
 • posibilitatea încărcării formatului electronic al documentelor la nivel de rol (de ex. CI) și matricolă (de ex. contracte vânzare/cumpărare, schițe)
 • permite plata prin Ghișeul.ro – Sistemul Național Electronic de Plată
 • exportă automat declarația P2000 pentru ANAF, PatrimVen
 • import/export date ANAF pentru declarația F2201 privind obținerea de informații în legătură cu contribuabilii, în vederea executării silite
 • exportă date pentru comunicarea online cu DRPCIV
 • servicii online pentru contribuabili pentru depunerea/obținerea de declarații/decizii, obținerea de certificate fiscale
 • modul de import automat al extraselor de trezorerie
 • modul de calcul și evidență contracte vânzare și închiriere locuințe ANL
 • raportarea automată a sumelor care trebuie virate către ANL
 • calcul automat al scadențarelor de plată în cazul vânzărilor ANL
 • posibilitatea consultării online de către birourile executorii judecătorești a informațiilor privind contribuabilii urmăriți, evitând astfel aglomerarea de lucrări la inspectorii unității administrative și asigurând un serviciu rapid și calitativ către BEJ. Accesul se face pe baza de semnătură digitală.
 • servicii personalizate și automatizate de emitere decizii, titluri executorii, somații, scrisoare primar, acoperind complet ciclul de emitere, tipărire, împlicuire, expediere, confirmare de primire, introducere în program a confirmărilor de primire aferente.

Avansis.Taxe, puterea informației integrate

Soldul fiscal e corelat cu cel din contabilitate? Puteți ține evidența pe rol nominal unic? Corespund suprafețele de la direcția de taxe cu cele din registrul agricol? Puteți să modificați o matricolă în cursul anului? Cum colectați datele de la instituțiile subordonate pentru darea de seamă?

Integrarea cu celelalte module Avansis facilitează vizualizarea într-un singur ecran a tuturor informațiilor despre un contribuabil. Ce bunuri are în proprietate o persoană fizică care cere ajutor social? Poate declara patru persoane într-un dosar și șase în altul? Un nomenclator unic de persoane care evidențiază corect bunurile/cotele de proprietate vă ajută să vă desfășurați activitatea și să răspundeți cu succes la cerințele de export date către diferite sisteme naționale.

De asemenea, nomenclatorul stradal unic este un instrument de nelipsit pentru stabilirea corectă a impozitelor și taxelor de colectat. Avansis.Taxe poate sincroniza datele nomenclaturii stradale cu cele din aplicația departamentului de urbanism, rezolvând inconsistențele privind denumirea străzilor sau identificând numerele administrative nedeclarate la impozitare. În contextul în care aveți implementată o soluție GIS sau optați pentru soluția GIS propusă de Integrisoft, Avansis.Taxe vă oferă posibilitatea de a vizualiza datele specifice într-o hartă digitală interactivă, contribuind semnificativ la colectarea veniturilor și fundamentarea deciziilor. De exemplu, harta poate afișa cu roșu adresele la care sunt restanțieri de peste 10.000 RON sau cu albastru numerele poștale nedeclarate la taxe și impozite.

Puteți cumula toate veniturile (taxe, impozite, contracte, cote defalcate TVA etc.) într-un singur sistem. Situațiile veniturilor se corelează cu cele din contabilitate prin intermediul unui singur click. Problema contabilității veniturilor poate fi rezolvată automat și integral de modulul opțional Avansis.Contabilitate-Venituri.

Performanță și fiabilitate cu Avansis.Taxe!